Close
Green City Technical Services شرکت خدمات تخنیکی گرین سیتی
greencity@gmail.com

شرکت گرین سیتی در سال 1397 هجری شمسی ایجاد گردیده و اولین شرکت داخلی است که خدمات نصب و حفظ مراقبت سرد خانه ها و سیستم های سرد کننده و گرم کننده تعمیرات را با کیفیت عالی و قیمت های مناسب ارایه مینماید. هدف ما اینست تا با فراهم نمودن خدمات عالی و ارزان زمینه ایجاد سردخانه های معیاری با قیمت های مناسب را در کشور فراهم ساخته و در قسمت رشد سکتور زراعتی و در کل اقتصاد کشور نقش مثبت ایفاء نماییم.

همکاران و اعضا

کارها و خدمات که در جریان است

کارهای ما